2007

Prevedené vlastníctvo

Na základe dohody troch občianskych združení - Pospolitosť pre harmonický život, OZ Zaježová a CEEV Živica, bolo prevedené vlastníctvo centra z neaktívneho OZ Zaježová na PHŽ a Živicu (každé z nich vlastnilo polovičný podiel). Živica sa zaviazala, že zafinancuje pokračovanie rekonštrukcie centra.