Kritické myslenie a argumentácia

Anotácia workshopu

Schopnosť zorientovať sa v krátkom čase v množstve údajov, vytriediť z nich tie podstatné a následne ich kriticky vyhodnotiť získava neustále na dôležitosti. Kľúčovou kompetenciou pedagógov sa tak stáva schopnosť rozvíjať u študentov kritické myslenie, argumentáciu a prezentačné zručnosti. Workshop je zameraný na rozvíjanie kritického myslenia, formulovanie vlastných argumentov a prezentačné schopnosti.

Workshop je určený len pre účastníkov Komenského inštitútu.