Kurz metódy Philosophy for Children

Kurz ponúka skúsenosti s rozvíjaním kritického a tvorivého myslenia žiakov cez metódu filozofickej diskusie, pod vedením doc. Jána Kaliského, PhD. a doc. Lady Kaliskej, PhD. z Pedagogickej fakulty UMB v B. Bystrici. Pre jasné uvažovanie a analytické myslenie využívajú didaktickú metódu „filozofie pre deti“ amerického pedagóga M. Lipmana (Philosophy for Children, P4C, Philosophieren mit Kindern) a preto sa rozhodli pripraviť tento kurz. Na kurze sa zamerajú na filozofickú otázku a jej potenciál využijú pre rozvoj kritického a tvorivého myslenia za pomoci diskusie, ktorá vedie k zlepšeniu klímy v triede. 

Kurz bude prebiehať v dvoch fázach a pre získanie certifikátu je potrebná účasť na oboch stretnutiach:

1. polovica kurzu bude 29.-31. marca 2019 (začiatok piatok o 17.00 hod., koniec o 12.00 hod.)

2. polovica bude 20.-22. septembra 2019 (v rovnakom čase).

Cena 

50 €  V cene je poplatok za stravu za obidva kurzy. Kurz je pobytový, pre účastníkov je ubytovanie za oba kurzy zdarma (2x2 noci), lektorské a metodické materiály sú tiež zdarma; účastníci si hradia len celodennú stravu vo vzdelávacom centre (2 x 2 dni x 12,50 = 50 €), v cene sú raňajky, obed, večera a občerstvenie pomedzi. Pre získanie certifikátu je potrebná účasť na oboch stretnutiach.

Deti majú filozofické otázky, no ako ich rozvíjať v školskom prostredí a prečo vlastne? Čo robíme, keď filozofujeme a čomu sa pri tom učíme? Kurz nie len predstaví diskusnú didaktickú metódu Philosophy for Children, ale účastníci kurzu sa v nej aktívne trénujú, aby v školskom prostredí boli citliví na filozofické otázky svojich žiakov a metodicky účinne ich riešili v prostredí „hľadajúceho spoločenstva“. Diskusná metóda filozofovania s deťmi je koncipovaná pre efektívny nácvik kritického, tvorivého a spolupracujúceho myslenia, tak potrebného v dnešnom živote. Na kurze sa zameriame najmä na:

  • vybrané aspekty vlastnej kompetencie personálnej a sociálnej, komunikačnej, k učeniu a riešeniu problémov s dôrazom na rozvoj filozofického, kritického a tvorivého myslenia v dialógu,
  • pedagogické zručnosti vedenia (podpory) filozofického dialógu ako didaktickej metódy napomáhajúcej rozvoju kritického a tvorivého myslenia, rozvoju kompetencií sociálnych a personálnych, komunikačných a kompetencie riešenia problémov,
  • reflektovanie činnosti svojej a žiakov, najmä s ohľadom na metakognitívnu reguláciu osvojovaných kognitívnych zručností (thinking skills), vedenie žiakov k sebareflexii a konštruktívnej reflexii práce skupiny,
  • využívanie didaktických prostriedkov, ktoré uľahčujú osvojovanie kognitívnych zručností, resp. rozvoj kritického a tvorivého myslenia, využívanie nadväzných aktivít a ďalších metód zviazaných s metódou filozofickej diskusie.

Rámcový program:

Piatok:

16.30 – 17.00  príjazd a ubytovanie

17.00 – 18.00  uvítanie a zoznámenie sa

18.00 – 18.45  spoločná večera

18.45 – 21.00  1. vzdelávací blok

Sobota:

8:00 - 8:45        spoločné raňajky

8:45 - 10:20      2. vzdel. blok

10:20 - 10:40    prestávka + občerstvenie

10:40 – 12:30   3. blok

12:30 – 13:00   spoločný obed

13:00 - 14:00    osobné voľno

14:00 – 15:30   4. blok

15:30- 16:00    prestávka + občerstvenie

16:00 - 18:00   5. blok

18:00 - 19:00   spoločná večera

19:00 - 21:00   6. blok

21:00 -  možná čajovňa, sauna, pozorovanie hviezd a iný voľný program

Nedeľa:

8:00 - 8:30    spoločné raňajky

8:30 - 10:00  7. blok

10:00 - 10:30   prestávka + občerstvenie + balenie sa

10:30 - 11:30   reflexia kurzu, follow-up, záver

11:30 - 12:30   spoločný obed

 

Kurz sa realizuje v rámci projektu Rozvoj kritického myslenia žiakov prostredníctvom analytickej diskusnej metódy Philosophy for Children (KEGA 035UMB-4/2018), ktorý sa rieši na Pedagogickej fakulte UMB.