Tatiana Piovarčiová

Od roku 1992 sa profesionálne venuje inováciám vo vzdelávaní. Absolvovala Matematicko – fyzikálnu fakultu UK v Bratislave. Vyučovala na rôznych typoch škôl. Iniciovala vznik a manažovala dve neformálne vzdelávacie centrá. Je autorkou a spoluautorkou viacerých projektov zameraných na pozitívnu zmenu tradičnej školy a spoluprácu v komunite. Pôsobí ako trénerka, koučka, konzultantka v programoch Vysoko efektívne učenie, Riadený proces zmeny v škole, Novo vynárajúce sa potreby detí, Rešpektovať a byť rešpektovaný a ďalších. Rozvoj týchto programov pomáha vytvoriť prostredie pre učenie (sa), výchovu, kde deti a mladí ľudia získajú vedomosti, skúsenosti súčasne s rozvojom sebaúcty.

Rešpektujúca komunikácia

štvrtok, 15. november 2018 - nedeľa, 18. november 2018

Workshop má pomôcť účastníkom Komenského inštitútu spoznať, aká je ich základná orientácia v prístupe k deťom a k dospelým a porovnať vplyv rešpektujúceho modelu komunikácie v škole a v rodine, ako si aj aktívne cvičiť rôzne komunikačné zručnosti.

Lektor: 
Tatiana Piovarčiová
Radka Rendošová