Stretnutie účastníkov projektu LIFE IP

Cieľom stretnutia účastníkov projektu LIFE IP je získať nové vedomosti, podeliť sa o nadobudnuté skúsenosti, spoznať sa v rámci kolektívu a samozrejme v neposlednom rade zoceliť tím. Z ruchu mesta uniknúť do krásnej prírody a za čistejším ovzduším.

Ministerstvo životného prostredia SR spoločne so Slovenskou agentúrou životného prostredia, samosprávnymi krajmi (Banská Bystrica, Trenčín, Trnava, Žilina, Prešov, Košice) Slovenským hydrometeorologickým ústavom, spoločnosťou PEDAL Consulting a Technickou univerzitou Ostrava sa spoločne zaviazali zlepšovať kvalitu ovzdušia na Slovensku.

Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia sa zameriava na implementáciu konkrétnych opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia a taktiež podporuje vzdelávacie, komunikačné a monitorovacie aktivity zapojených partnerov v oblasti kvality a ochrany ovzdušia. Hlavným zámerom projektu je podpora efektívneho riadenia kvality ovzdušia s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia a znížiť vystavenie obyvateľstva škodlivým vplyvom látok znečisťujúcich ovzdušie.

Pre viac informácií kliknite na: https://www.populair.sk/sk