Kľúčové kompetencie moci

Anotácia workshopu

Workshop bude zameraný najmä na prácu s mocou, s privilégiami a ich vedomým používaním vo vzťahoch, v komunite a vo svete. Neuvedomenie si vlastných privilégií, osobnej či formálnej moci a ich efektu na iných ľudí je totiž za väčšinou vzťahových i globálnych konfliktov. Pedagógovia sú dôležitými „rolovými modelmi“ práve v tom, ako sa stavajú k diverzite vo všobecnosti, ale aj k diverzite študentov, ich tém a štýlov. Sú vzormi v tom, ako narabájú so svojou pozíciou a silou v prospech celku a jeho rôznorodosti. Jedna vec je o tolerancii, diverzite a globálnom vzdelávaní učiť a druhá je zároveň ju v praxi žiť a modelovať aj na mikroúrovni.

Vedomá práca s mocou tvorí základ pre korektné uchopenie ďalších tém globálneho vzdelávania - témy multikulturalizmu, tolerancie k inakosti a sociálnej solidarity. Pozrieme sa tiež na interaktívne metódy, ako dané témy prinášať smerom k študentom.

Schopnosť uchopiť svoju moc zároveň podporuje v študentoch globálne občianstvo a potenciál aktívne intervenovať na úrovni vlastných vzťahov, komunity a spoločnosti.

Workshop je len pre vysokoškolských pedagógov zapojených do projektu „Univerzitná sieť globálneho vzdelávania“.